900 81 33 55   L-V 9:00 - 15:00

Detalle del curso Volver

OPERADOR DE GRUA TORRE

Presencial
230 horas
Maquinaria
Objectius generals: - Manipular de manera òptima, tant des del punt de vista dels rendiments, com de la seguretat, una grua torre, coneixent les parts, components i equips de la mateixa, així com el manteniment que la màquina requereix per incrementar la seva productivitat i allargar la seva vida útil estant capacitat per superar els exàmens teòrics i pràctics per a l'obtenció del carnet d'operador. Objectius específics : - Dominar la utilització de la màquina, coneixent els components, rendiments i usos. - Organitzar i executar el manteniment de la grua. - Treballar amb alts nivells de productivitat i seguretat amb la grua torre. - Mantenir la màquina i els seus components en òptimes condicions d'ús. - Realitzar inspeccions, distingint la naturalesa de les possibles avaries. - Valorar la importància del coneixement i el manteniment en l'efectivitat i durada de les màquines. - Ser capaç de superar els exàmens teòric pràctics per a l'obtenció del carnet d'operador.
Continguts Teòrics

Part I. Introducció a la grua torre
1.1. Referent històric
1.2. Legislació

Part II. Descripció de la grua i iniciació a la mecànica
2.1. La grua torre com a instrument de treball
2.2. Característiques principals d'una grua torre
2.3. Mecanismes d'una grua torre
2.4. Col·locació i assentament de la grua
2.5. Forces que actuen en una grua torre
2.6. Estabilitat en les grues torre

Part III. Coneixements generals d'electricitat
3.1. Naturalesa de l'electricitat. generalitats elèctriques
3.2. La llei d'ohm. Magnituds elèctriques
3.3. Potència elèctrica
3.4. Elements de maniobra, control i protecció

Part IV . Manteniment preventiu de la grua
4.1. Manteniment i conservació de la grua torre
4.2. Treballs de manteniment de l'operador de grua torre

Part V . Prevenció de riscos laborals
5.1. Definició dels treballs
5.2. Tècniques preventives especifiques en el maneig de la grua torre
5.3. Mitjans auxiliars, equips i eines
5.4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
5.5. Interferències entre activitats
5.6. Drets i obligacions.
La present acció formativa desenvolupa la formació de PRL de 2on cicle, segons els continguts establerts en l'ANNEX XII apartat 2 VI CGSC.(contingut formatiu per a Operadors d'Aparells Elevadors)
Continguts desenvolupats a partir del REIAL DECRET 836/2003, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.
La formació sol·licitada va dirigida a treballadors que es caracteritzen per:1.- Treballar a l'àrea de producció i amb una categoria professional de treballador qualificat o no qualificat. 2.- Tenir experiència professional en diferents àrees dins del sector de la construcció i d'altres sectors.3.- Tenir algun dels següents objectius:- Afermar els seus coneixements i experiència amb la finalitat d'assegurar el seu lloc de treball - Ampliar els seus coneixements sobre la matèria a causa de l'aparició de nova normativa, nova tecnologia o per la introducció de noves formes d'operar, la qual cosa en alguns casos pot facilitar una promoció en el lloc de treball.Això no elimina la possibilitat que existeixin alumnes amb altres perfils professionals o necessitats, atenent a la matèria a impartir.En atenció a aquestes característiques, és molt important que el formador, tant en la part teòrica com en la pràctica, parteixi sempre de l'experiència prèvia dels participants, la qual cosa facilitarà l'adquisició dels coneixements.La teoria i pràctica formen un conjunt indivisible, és a dir, independentment de la distribució de les hores de formació, els continguts sempre s'abordaran integrant ambdues perspectives. D'aquesta forma es facilitarà l'aplicació per part de l'alumne dels aprenentatges a la seva realitat laboral.Per tant, i en la mesura del possible, la metodologia a desenvolupar en aquestes accions formatives es regirà pels següents principis:1.- Inductiva.El professor exposarà la part teòrica del curs partint de l'experiència particular dels alumnes i recolzant-se, fonamentalment, en l'adquisició de les destreses que hauran d'adquirir per al desenvolupament de la seva activitat professional. D'aquesta manera, l'exposició dels continguts haurà de respondre a les preguntes bàsiques de quines, per què, per a quines, com i quan. És important, per tant, que els alumnes comprenguin i reflexionin sobre els diversos coneixements impartits en el curs a partir de la seva pròpia experiència. Això facilitarà la comprensió, motivació i participació del grup d'aprenentatge.2.- Activa i Participativa.Amb la finalitat de recollir les experiències dels alumnes, en la mesura de el possible, el desenvolupament dels continguts es realitzarà mitjançant la utilització de tècniques participatives que facilitin el procés d'ensenyament-aprenentatge. Amb aquest plantejament es persegueix desenvolupar una experiència comuna o, la qual cosa és el mateix, establir un punt comú de referència a través del com els participants aportin la seva experiència particular amb la finalitat d'enriquir i ampliar l'experiència col•lectiva.Per a això s'utilitzaran les tècniques d'anàlisis i de grup adequades a la situació formativa, acompanyades sempre del treball personal de cada participant, que fonamentalment estarà centrat en la lectura i comprensió de la documentació del curs, així com en la seva participació activa en les sessions practiques.La participació de l'alumne en els treballs de grup, debats o preguntes plantejades permetran una avaluació contínua i qualitativa. En general, el professor valorarà el nivell de coneixement adquirit, l'habilitat per a la realització de supòsits pràctics i l'actitud a l'aprenentatge i la participació.
De participació. Quan l'alumne supera els criteris d'assistència/ finalització establerts i no ha aconseguit una qualificació suficient, atenent a l'opinió documentada del monitor i/o coordinador. D'aprofitament. Quan l'alumne supera els criteris d'assistència / finalització establerts i assoleix la qualificació suficient, atenent als criteris d'avaluació establerts

Convocatorias - OPERADOR DE GRUA TORRE


Selecciona tu/s provincia/s, y si lo deseas las fechas en las cuales quieres realizar tu formación con nosotros.

SOLICITAR UNA CONVOCATORIA