900 81 33 55   L-J 9:00 - 19:00 | V 9:00 - 15:00

Detalle del curso Volver

TPC PART COMU + PART ESPECIFICA PER OFICI (PRL PER TREBALLS DE PALETERIA, VI CONVENI)

Presencial
20 horas
Solicitar información
OBJECTIU GENERAL
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l'aplicació de tècniques segures de treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Saber identificar què activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici d'obra de paleta.
- Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
- Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Saber identificar què riscos es deriven de la interferència entre activitats.
- Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
- Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en les unitat d'obra que desenvolupi.
- Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.
Continguts de la part comuna:
1) Tècniques preventives.
– Mitjans de protecció col·lectiva.
– Equips de protecció individual.
– Senyalització.
2) Mitjans auxiliars, equips i eines.
3) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Riscos.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4) Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
5) Drets i obligacions.
– Marco normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
6) Primers auxilis i mesures d'emergència

Continguts de la part específica:
1.- Definició dels treballs.
– Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment).
– Distribució interior (envans).
– Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola,…).
2.- Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica). .
– Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball,….
– Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
El programa especificat es correspon amb l'establert en l'Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció
Trabajadores en activo por cuenta ajena y autónomos sector Construcción

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Por favor, indícanos tus datos y contactaremos contigo lo antes posible. De esta forma, podremos informarte de las condiciones de la convocatoria y de la disponibilidad de plazas en la misma.

* Campos obligatorios: datos de obligatorio cumplimiento a fin de prestar el servicio

Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Finalidad del tratamiento: Enviar información de las condiciones de la convocatoria solicitada por el interesado, y de la disponibilidad de plazas en la misma. Sólo si el interesado lo desea se le enviará información comercial sobre otros productos y servicios de la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, por medios electrónicos, postales o telefónicos; incluso ofertas personalizadas elaboradas en función de su perfil. Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado. Destinatarios de cesiones o transferencias: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal, y sólo serán tratados por colaboradores externos a la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION para gestión del sitio web y tratamiento estadístico. Derechos de las personas interesadas: El interesado podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, tal y como se describe en la información adicional, mostrada en el siguiente enlace Claúsula de Protección de datos


Datos de la empresa
Datos de la persona de contacto
Nº de plazas
Comentarios

Responsable del tratamiento: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Finalidad del tratamiento: Enviar información de las condiciones de la convocatoria solicitada por el interesado, y de la disponibilidad de plazas en la misma. Sólo si el interesado lo desea se le enviará información comercial sobre otros productos y servicios de la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, por medios electrónicos, postales o telefónicos; incluso ofertas personalizadas elaboradas en función de su perfil. Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado. Destinatarios de cesiones o transferencias: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal, y sólo serán tratados por colaboradores externos a la FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION para gestión del sitio web y tratamiento estadístico. Derechos de las personas interesadas: El interesado podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, tal y como se describe en la información adicional, mostrada en el siguiente enlace Claúsula de Protección de datos